Raport Okresowy 18/2022

Rejestracja przez Sąd zmian statutu Emitenta

Raport Okresowy 18/2022
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 27 lipca 2022 roku, powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 lipca 2022 roku dokonał wpisu zmian statutu Emitenta związanych z podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2022 roku uchwałą nr 16/06/2022 w sprawie zmiany Statutu, na podstawie której dodano nowy § 12 ust. 3 i ust. 4 statutu Spółki.

Ponadto, Uchwałą nr 17/06/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło tekst jednolity statutu Spółki.


Załącznik nr 1 – szczegółowe informacje o zmianie statutu Spółki;
Załącznik nr 2 – tekst jednolity statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu

 

załącznik 1-Rejestracja Statutu Eminenta

załącznik 2 – Rejestracja Statutu Eminenta

Zaloguj się