Raport Bieżący nr 02/2019

Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta

Raport Bieżący nr 02/2019

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 07 stycznia 2019 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 20 grudnia 2018 roku wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętą w dniu 6 grudnia 2018 roku uchwałą Zarządu nr 1 dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D.

W związku z powyższym, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 14.300,00 zł (czternaście tysięcy trzysta złotych 00/100) tj. z kwoty 618.583,40 zł (sześćset osiemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote 40/100) do kwoty 632.883,40 zł (słownie: sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote 40/100).

W konsekwencji podjętej uchwały doszło do zmiany § 4 ust. 1 Statutu Spółki.

Poprzednia treść  § 4 ust. 1 Statutu Spółki brzmiała następująco:

„§4.

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 618.583,40 zł (sześćset osiemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote 40/100) i dzieli się na:
  1. 5.125.000 (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  2. 703.834 (siedemset trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  3. 357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

 

Po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu, § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„§4.

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 632.883,40 zł (słownie: sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote 40/100) i dzieli się na:
  1. 5.125.000 (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  2. 703.834 (siedemset trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  3. 357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  4. 143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę.

 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Zaloguj się