Raport Bieżący 7/2021

Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta

Raport Bieżący 7/2021
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 31 marca 2021 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 marca 2021 roku dokonał wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 września 2020 roku uchwałą nr 21/2020 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii J oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii J oraz uchwałą nr 22/2020 w sprawie zmian Statutu Spółki.

W związku z powyższym, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 264.000 zł (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), tj. z kwoty 732.883,40 zł (siedemset trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote i czterdzieści groszy) do kwoty 996.883,40 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote i czterdzieści groszy).

Zarejestrowane zmiany Statutu obejmują zmianę § 4 ust. 1 Statutu Spółki (przy czym zmiana uwzględnia także wydanie w dniu 31 marca 2020 roku 500.000 akcji serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł na rzecz Deutsche Balaton Aktiengesellschaft w związku z zamianą 500.000 warrantów subskrypcyjnych serii A zamiennych na akcje serii H, o czym emitent informował w raporcie EBI numer 9/2020):

poprzednie brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 682.883,40 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote i czterdzieści gorszy) i dzieli się na:
i. 5.125.000 (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
ii. 703.834 (siedemset trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
iii. 357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
iv. 143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
v. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;”

nowe brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 996.883,40 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote i czterdzieści gorszy) i dzieli się na:
i. 5.125.000 (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
ii. 703.834 (siedemset trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
iii. 357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
iv. 143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
v. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
vi. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
vii. 2.640.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;”

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu

128560-nestmedic-statut

Zaloguj się