Raport Bieżący 7/2022

Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta Nestmedic S.A.

Raport Bieżący 7/2022
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 25 lutego 2022 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24 lutego 2022 roku dokonał wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 sierpnia 2021 roku: uchwałą nr 05/2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii L w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz uchwałą nr 06/2021 w sprawie zmian Statutu Spółki, a także z oświadczeniem członków Zarządu z dnia 20 stycznia 2022 roku o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego oraz dookreślającego wysokość kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 200.054,80 zł (dwieście tysięcy pięćdziesiąt cztery złote 80/100) tj. z kwoty 1.129.650,60 zł (jeden milion sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt groszy) do kwoty 1.329.705,40 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięć złotych i 40/100). Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załącznik nr 1 – szczegółowe informacje o zmianie kapitału zakładowego Załącznik nr 2 – tekst jednolity Statutu Spółki Jacek Gnich – Prezes Zarządu Krzysztof Andijew – Członek Zarządu
Zaloguj się