Raport Bieżący nr 24/2018

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Raport Bieżący nr 24/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki oświadczenie od Pana Jacka Szkurłata w którym złożył on swoją rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem z dniem 17 września 2018 r. Pismo nie zawiera wskazania przyczyn złożenia rezygnacji. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Zaloguj się