Raport Bieżący 26/2020

Rozpoczęcie działań mających na celu pozyskanie finansowania za pośrednictwem platform cwowdfundingowych NESTMEDIC S.A.

Raport Bieżący 26/2020
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej “Spółka”, “Emitent”_ informuje o rozpoczęciu działań mających na celu pozyskanie finansowania dla Grupy Kapitałowej Emitenta za pośrednictwem platform crowdfundingowych działających na rynku niemieckim Companisto, Seedrs, Seedmatch itp. Finansowanie pozyskane w ramach powyższych platform zostanie przeznaczone przez Emitenta na przygotowanie nowej wersji technologii Preganbit Pro, której składowymi są nowy system IT, nowe urządzenie wraz z sondami, przygotowanie Spółki do działalności na rynkach zagranicznych, w tym na rynku w USA oraz finansowanie bieżącej działalności. Oczekiwaniem Zarządu jest pozyskanie finansowania w wysokości ok. 1 mln EUR. W celu zapewnienia lepszego zarządzania pozyskiwaniem finansowania Spółka w dniu dzisiejszym zawarła umowę o współpracy _dalej: “Umowa”_ z profesjonalnym podmiotem doradczym tj. DLT Capital GmbH z siedzibą w Monachium _dalej: “DLTC”, której przedmiotem jest wsparcie, doradztwo i konsultacje w zakresie pozyskania przez Emitenta finansowania. Na wynagrodzenie DLTC składa się wynagrodzenie za czas spędzony nad realizacją Umowy oraz wynagrodzenie ryczałtowe i prowizyjne w przypadku zebrania podczas inwestowania zbiorowego środków w wysokości 500 000 EUR. Umowa została zawarta na czas określony dwanaście miesięcy, z zastrzeżeniem możliwości automatycznego przedłużenia jej obowiązywania na sześciomiesięczne okresy, na warunkach wskazanych w Umowie. Emitent spodziewa się zawarcia umowy z platformą crowdfundingową do końca września 2020 r. Z kolei uruchomienie akcji crowdfundingowej jest planowane na IV kwartał bieżącego roku, Z uwagi na specyfikę prowadzonej przez Emitenta działalności, Zarząd Emitenta uznał powyższe informacje za istotne w kontekście wysokości przychodów grupy kapitałowej Emitenta osiągniętych w ostatnich czterech kwartałach. Wszelkie zmiany informacji zawartych w niniejszych raporcie będą przekazywane przez Emitenta w ramach raportów bieżących ESPI.
Zaloguj się