Raport Bieżący nr 20/2019

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nestmedic S.A. w dniu 15 lipca 2019 r. wznowionym po przerwie

Raport Bieżący nr 20/2019

Zarząd Nestmedic S.A. („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez wznowione po przerwie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 lipca 2019 roku.

Zarząd informuje ponadto, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do żadnej z uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna:
4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Zaloguj się