Raport Okresowy 22/2022

Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 25 listopada 2022 roku

Raport Okresowy 22/2022
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się 25 listopada 2022 roku (dalej: „NWZA”) wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Treść uchwał znajduje się w załączniku do raportu.
NWZA odstąpiło od rozpatrzenia punktu 4 porządku obrad.
Do żadnej z uchwał NWZA nie zgłoszono sprzeciwów.
Obecny na NWZA akcjonariusz zgłosił w trakcie NWZA projekt zmiany uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad NWZA, tj.: pkt 3 porządku obrad – projekt zmiany uchwały nr 03/11/2022 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A., polegającej na tym, że w § 1 po ust. 6 dodaje się ust. 7 o następującej treści:
„7. Środki uzyskane z emisji Akcjami Serii O zostaną przeznaczone przede wszystkim na zakup komponentów niezbędnych do produkcji urządzeń przeznaczonych do sprzedaży w następnych latach oraz do rozwoju sprzedaży.”
Treść projektu uchwały nr 03/11/2022 uwzględniającej wyżej opisaną zmianę zgłoszoną przez akcjonariusza znajduje się w załączniku do raportu.
Powyższa uchwała została przyjęta przez NWZA w brzmieniu uwzględniającym zaproponowaną przez ww. akcjonariusza zmianę.
Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5, 7, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect.
Załączniki:
1. Treść uchwał podjętych przez NWZA.
2. Treść projektu uchwały.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 5, 7, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect

 

  • Jaek Gnich – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu

2022.11.25 załącznik-uchwała zaktualizowana

2022.11.25 załącznik-uchwały podjęte

Zaloguj się