Raport Bieżący 22/2020

Uzupełnienie raportu ESPI nr 18/2020 dotyczącego zmiany stanu posiadania NESTMEDIC S.A.

Raport Bieżący 22/2020
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej: “Emitent”, “Spółka” w uzupełnieniu do raportu ESPI nr 18/2020 “Raport”, opublikowanego w dniu 29 czerwca 2020 r., w związku z omyłkowym załączeniem nieprawidłowego załącznika do Raportu, w załączeniu przekazuje prawidłowy załącznik w postaci otrzymanego w dniu 18 maja 2020 r. zawiadomienia od PANKIEWICZ VENTURE SP.K. złożonego w trybie art. 69a ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm. Pełna treść otrzymanego zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.
Zaloguj się