Raport Bieżący nr 25/2020

Uzupełnienie raportu rocznego za 2019 r. o opinię Rady Nadzorczej odnoszącą się do odmowy wyrażenia opinii przez firmę audytorską

Raport Bieżący nr 25/2020
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) w uzupełnieniu raportu EBI nr 22/2020 w którym Emitent opublikował korektę jednostkowego raportu rocznego Emitenta za rok 2019 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2019, w związku z odbyciem w dniu dzisiejszym posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym doszło do podjęcia uchwały nr 1/08/2020 „w sprawie stanowiska Rady Nadzorczej w przedmiocie odstąpienia od wydania opinii dotyczącej skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019”, Emitent w załączeniu przedstawia treść przedmiotowej uchwały Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Patrycja Wizińska-Socha – Członek Zarządu

 

Zaloguj się