Raport Bieżący nr 11/2020

Uzyskanie patentu na urządzenie Pregnabit na mocy decyzji warunkowej.

Raport Bieżący nr 11/2020

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej “Spółka“, “Emitent“), informuje, iż w dniu 18 marca 2020 r. powziął informację o uzyskaniu przez Spółkę patentu na wynalazek pt. „Sposób monitorowania dobrostanu płodu i matki oraz układ do monitowania dobrostanu płodu i matki”. (dalej: „Patent”). Przedmiotem Patentu jest system teleKTG do monitorowania dobrostanu płodu i matki, którego częścią jest mobilne urządzenie KTG (Pregnabit).

Patent został udzielony przez Urząd Patentowy RP pod warunkiem uiszczenia przez Spółkę opłaty za pierwszy okres ochrony wynalazku. Emitent niezwłocznie uiści wymaganą opłatę. Ochrona patentowa będzie obowiązywała na terytorium Polski do 2032 roku.

Uzyskanie Patentu ma na celu zabezpieczanie kluczowych interesów Spółki w zakresie praw własności przemysłowej. Stąd Zarząd Spółki uznał fakt uzyskania Patentu za istotną informację, mogącą mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. 

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zaloguj się