Raport Bieżący nr 11/2017

Zakończenie negocjacji dotyczących współpracy

Raport Bieżący nr 11/2017
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 oraz raportu bieżącego nr 7/2017, Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym powziął wiadomość o zakończeniu negocjacji pomiędzy Spółką a Grupą Blue Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu dotyczących ustalenia zasad współpracy stron i w konsekwencji podpisania umowy na świadczenie przez Spółkę usług bazujących na systemie PREGNABIT z powodów leżących po stronie Grupy Blue Medica Sp. z o.o.  Do powodów tych należy brak ginekologii w nowo przyjętych placówkach oraz zbyt mały wolumen pacjentów korzystających z usług tej specjalizacji w pozostałych przychodniach Grupy Blue Medica Sp. z o.o. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Zaloguj się