Raport Bieżący nr 05/2019

Zakończenie prowadzonych negocjacji z potencjalnym inwestorem – Deutsche Balaton Aktiengesellschaft.

Raport Bieżący nr 05/2019

Zarząd NESTMEDIC S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do opublikowanej informacji o rozpoczęciu negocjacji z potencjalnym inwestorem (raport ESPI nr 4/2019), informuje, że w dniu dzisiejszym zakończony został pierwszy etap prowadzonych dotychczas negocjacji z Deutsche Balaton Aktiengesellschaft z siedzibą w Heidelbergu („Inwestor”). W ich wyniku, ustalono, że Zarząd Emitenta przeprowadzi ofertę prywatną 500.000 akcji zwykłych na okaziciela  w ramach uchwalonego kapitału docelowego skierowaną wyłącznie do Inwestora.

Ponadto wstępnie uzgodniono kolejne etapy inwestycji:

  • emisja trzyletniej pożyczki lub trzyletnich obligacji zamiennych na akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru – skierowana wyłącznie do Inwestora,
  • emisja warrantów subskrypcyjnych dających prawo do objęcia akcji oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego i wyłączenie prawa poboru – skierowana wyłącznie do Inwestora, przy czym wykonanie praw z warrantów przez Inwestora nastąpi pod warunkiem spełnienia określonych „kamieni milowych”, które będą przedmiotem negocjacji.

Pozostałe warunki podlegające dalszym ustaleniom to min.:

  • dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta poprzez powołanie do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej reprezentanta Inwestora,
  • kwestia lock-upu na akcjach Spółki,
  • wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na giełdzie w Niemczech (dual-listing).

Szczegóły realizacji przedmiotowych warunków, w szczególności uszczegółowione parametry planowanych emisji oraz czas ich realizacji stanowią w dalszym ciągu przedmiot uzgodnień pomiędzy Emitentem, a Inwestorem. O spełnieniu poszczególnych warunków, ewentualnie o ich znaczących zmianach Zarząd Emitenta będzie informował na bieżąco w formie stosownych raportów.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zaloguj się