Raport Bieżący nr 22/2021

Zakończenie subskrypcji akcji serii K

Raport Bieżący nr 22/2021
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii K (dalej: „Akcje Serii K”), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 23/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii K oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii K (dalej „Uchwała”). Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 30 czerwca 2021 roku
Data zakończenia subskrypcji: 31 lipca 2021 roku

2) Data przydziału instrumentów finansowych:
Objęcie Akcji Serii K nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii K skierowanej do akcjonariusza Deutsche Balaton AG z siedzibą w Heidelberg, Niemcy (dalej: „Deutsche Balaton AG”) zgodnie z postanowieniami Uchwały, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna Akcji Serii K obejmowała 1.327.672 (jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwie), akcje zwykłe na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Oferta Akcji Serii K nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii K zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Akcje Serii K zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.327.672 (jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwie), akcje zwykłe na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Akcje Serii K były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 1,25 zł (jeden złoty i dwadzieścia pięć groszy) za każdą jedną akcję.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, wskazanie podmiotów, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby

Akcje Serii K zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym. Do objęcia Akcji Serii K doszło w drodze potrącenia:
– wierzytelności Emitenta wobec Deutsche Balaton AG z tytułu zawarcia umowy objęcia Akcji Serii K w dniu 31 lipca 2021 r. (data powstania wierzytelności) i opłacenia tych akcji w kwocie 1.659.590,00 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) tj. w kwocie 361.141,58 EUR (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści jeden euro 58/100) według średniego kursu wymiany EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 lipca 2021 r.
– z wierzytelnością Deutsche Balaton AG wobec Emitenta, która przysługuje Deutsche Balaton AG wobec Emitenta z tytułu umowy pożyczki pomostowej z dnia 11 września 2020 r. (data powstania wierzytelności), zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 21 października 2020 r., Aneksem nr 2 z dnia 13 listopada 2020 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 8 marca 2021 r. Na dzień 31 lipca 2021 r. kwota główna pożyczki wraz z odsetkami wynosiła 367.415,90 EUR (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta piętnaście euro 90/100).

W wyniku potrącenia doszło do umorzenia wzajemnych wierzytelności stron do wysokości kwoty wierzytelności niższej, w rezultacie czego doszło do objęcia przez Deutsche Balaton AG 1.327.672 Akcji Serii K za kwotę 361.141,58 EUR, tj. 1.659.590,00 zł.

Akcje Serii K objął jeden podmiot – Deutsche Balaton AG.

Szczegółowe omówienie wierzytelności z określeniem jej wartości wraz z jej wyceną, której metody i wynik zostały opisane w sprawozdaniu zarządu Emitenta, o którym mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 27 października 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), zostało załączone do niniejszego raportu bieżącego .
Emitent spełnił wymóg formalny z art. 6a ustawy o ofercie publicznej, poddając sprawozdanie opinii biegłego rewidenta Marcina Pieńkowskiego wpisanego na listę biegłych rewidentów pod numerem 12091, sporządzonej w dniu 15 października 2021 r., w zakresie jego prawdziwości i rzetelności, której treść Emitent załącza do niniejszego raportu .

6b) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: przedmiot wkładów niepieniężnych, wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;

Nie dotyczy. Akcje Serii K zostały objęte za wkład pieniężny w drodze potrącenia wierzytelności.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:
Akcje Serii K zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 1 osobie prawnej Deutsche Balaton AG, z którą zawarto jedną umowę Akcji Serii K.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Umowa objęcia Akcji Serii K została zawarta z 1 osobą prawną Deutsche Balaton AG, z którą zawarto jedną umowę Akcji Serii K.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Podmiot, który objął Akcje Serii K nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie Akcji Serii K nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii K wyniosły 0,00 zł, w tym:
– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł
– koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł
-koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł
– koszty promocji oferty: 0,00 zł

11) Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.
Zgodnie z art. 36. Ust. 2b. ustawy o rachunkowości

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu

Opinia sprawozdanie Nestmedic

sprawozdanie zarządu akcje seria K

Zaloguj się