Raport Bieżący nr 24/2021

Zakończenie subskrypcji akcji serii L

Raport Bieżący nr 24/2021
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii L (dalej: „Akcje Serii L”), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 05/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A. z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii L w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (dalej „Uchwała”). Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 19 sierpnia 2021 roku
Data zakończenia subskrypcji: 13 października 2021 roku

2) Data przydziału instrumentów finansowych:
Objęcie Akcji Serii L nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii L skierowanej zgodnie z postanowieniami Uchwały do uprawnionych inwestorów, wedle wyboru Zarządu Emitenta. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna Akcji Serii L obejmowała nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej niż 2.000.548 (dwa miliony pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Oferta Akcji Serii L nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii L zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Akcje Serii L zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 2.000.548 (dwa miliony pięćset czterdzieści osiem) Akcji Serii L.

6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Akcje Serii L były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 1,25 zł (jeden złoty i dwadzieścia pięć groszy) za każdą jedną akcję.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, wskazanie podmiotów, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby

Akcje Serii L zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym. Do objęcia Akcji Serii L nie doszło w drodze potrącenia.

6b) informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia doszło w zamian za wkłady niepieniężne: przedmiot wkładów niepieniężnych, wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, podmioty, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;

Nie dotyczy. Akcje Serii L zostały objęte za wkład pieniężny.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:
Akcje Serii L zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 2 (dwóm) inwestorom 1 osobie prawnej i 1 osobie prywatnej, z którymi zawarto dwie umowy Akcji Serii L.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Umowy objęcia Akcji Serii L zostały zawarte z 2 (dwoma) inwestorami w tym 1 osobą prawną i 1 osobą prywatną.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Podmioty, które objęły Akcje Serii L nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie Akcji Serii L nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii L wyniosły 0,00 zł, w tym:
– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00zł
– koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł
-koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł
– koszty promocji oferty: 0,00 zł

11) Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.

Zgodnie z art. 36. Ust. 2b. ustawy o rachunkowości

Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, że Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców właściwym dla Spółki podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2021 r. nr 23/2020 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii K oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii K.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu
Zaloguj się