Raport Bieżący nr 02/2021

Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki oraz zmiana siedziby i adresu Emitenta

Raport Bieżący nr 02/2021

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął na podstawie odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców informację o zarejestrowaniu w dniu 25 stycznia 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w Statucie Spółki, dokonanej uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 17 września 2020 r. Zmiana Statutu polegała na zmianie §1 ust. 3, tj. siedziby Spółki z Wrocławia na Warszawę.

Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 3 Statutu Spółki:
„Siedzibą Spółki jest Wrocław.”

Obecnie obowiązujące brzmienie § 1 ust. 3 Statutu Spółki:
„Siedzibą Spółki są Warszawa.”

W związku ze zmianą siedziby, zmienił się również adres Spółki na następujący:
ul. Gwiaździsta 15A lok. 410
01-656 Warszawa

W załączeniu Zarząd przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 2), §3 ust. 1 pkt 15) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Załącznik

Zaloguj się