Raport Bieżący nr 35/2018

Zawarcie dwóch umów z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.

Raport Bieżący nr 35/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej “Spółka”, “Emitent”), dążąc do realizacji celów określonych w strategii grupy kapitałowej Emitenta ogłoszonej w dniu 8 maja 2018 roku, raportem bieżącym ESPI nr 14/2018 z dnia 8 maja 2018 roku, tj. w szczególności do pozyskania partnerów strategicznych na rynku polskim informuje, że w dniu wczorajszym  powziął informację o zawarciu w dniu 26 listopada 2018 roku dwóch umów z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej (dalej „Szpital”). Pierwsza z umów została zawarta w trybie zamówień publicznych na podstawie art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej, gdzie udzielającym zamówienia jest Szpital, a w charakterze przyjmującego zamówienie występuje Medyczne Centrum Telemonitoringu sp. z o. o -podmiot zależny, w 100% kontrolowany przez Emitenta, podlegający konsolidacji (dalej: „Przyjmujący zamówienie”), (dalej: „Umowa nr 1”). Przedmiotem Umowy nr 1 jest udzielenie przez Przyjmującego zamówienie na rzecz Szpitala świadczeń zdrowotnych obejmujących wykonywanie opisów badań kardiotokografii (KTG) w oparciu o teleKTG, dla pacjentów Szpitala. Świadczenie usług następować będzie na podstawie zgłoszonego przez Szpital zlecenia wykonania opisu badania za pomocą platformy telemedycznej (serwer, oprogramowanie do wysyłania badań i odbierania opisów), którego właścicielem jest Emitent. Umowa nr 1 została zawarta na czas określony dwunastu (12) miesięcy od dnia jej zawarcia, tj. od dnia 26 listopada 2018 r.  do dnia 26 listopada 2019 roku. Za zgodą stron, wyrażoną w formie aneksu, Umowa nr 1 może być przedłużona na okres nieprzekraczający sześciu (6) miesięcy. Umowa nr 1 ma charakter odpłatny. Wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie będzie rozliczane w okresach miesięcznych, w oparciu o miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe. Druga z umów została zawarta pomiędzy Szpitalem a Emitentem (dalej „Umowa nr 2”). Przedmiotem Umowy nr 2 jest sprzedaż i dostawa przez Emitenta fabrycznie nowych, nieużywanych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2018 roku, wolnych od wad aparatów kardiotokograficznych. Wykonanie przedmiotu Umowy nr 2, a więc m. in. dostawa Sprzętu ma nastąpić w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy nr 2. Umowa nr 2 ma charakter odpłatny. Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie przedmiotu Umowy nr 2 obejmuje w szczególności: koszt urządzenia wraz z transportem, koszty jego instalacji i uruchomienia, koszty przeszkolenia personelu  i ewentualne koszty licencji na oprogramowanie. Z uwagi na specyfikę prowadzonej przez Emitenta działalności, Zarząd Emitenta uznał zawarcie Umowy nr 1 i nr 2 za istotne w kontekście wysokości przychodów grupy kapitałowej Emitenta osiągniętych w ostatnich czterech kwartałach. Pozyskanie partnera publicznego na rynku polskim zwiększa możliwość promowania oraz wdrożenia Produktów Emitenta w szerszym zakresie na rynku krajowym.   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Zaloguj się