Raport Bieżący nr 12/2021

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta

Raport Bieżący nr 12/2021

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej “Spółka”, “Emitent”) dążąc do realizacji celów określonych w strategii grupy kapitałowej Emitenta ogłoszonej raportem bieżącym ESPI nr 14/2018 z dnia 8 maja 2018 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 lutego 2021 roku doszło do zawarcia przez spółkę zależną od Emitenta, tj. Medyczne Centrum Telemonitoringu sp. z o. o. (dalej: “MCT”) umowy (dalej “Umowa”) ze spółką Thanks Factor sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, która jest właścicielem i operatorem systemu świadczeń pozapłacowych (dalej: „Thanks Factor”).

Na mocy zawartej Umowy MCT będzie miało możliwość oferowania urządzeń Pregnabit, wśród użytkowników systemu oferowanego przez Thanks Factor dostępnego na stronie internetowej www.nais.pl, za pośrednictwem której użytkownicy systemu będą mogli wypożyczać urządzenia Pregnabit. Za wypożyczenie urządzeń Pregnabit MCT będzie otrzymywała wynagrodzenie.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda z stron może rozwiązać Umowę w trybie trzymiesięcznego wypowiedzenia złożonego na piśmie pod rygorem nieważności, natomiast w przypadku rażącego naruszenia warunków Umowy –w trybie natychmiastowym.

Z uwagi na specyfikę prowadzonej przez Emitenta działalności, Zarząd Emitenta uznał zawarcie Umowy za istotne, gdyż jej zawarcie zwiększa możliwość promowania oraz wdrożenia produktów Emitenta w szerszym zakresie na rynku krajowym, co w konsekwencji może mieć wpływ na wysokości przychodów grupy kapitałowej Emitenta.

Zaloguj się