Raport Bieżący nr 01/2020

Zawarcie istotnych umów przez spółkę zależną od Emitenta

Raport Bieżący nr 01/2020

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej “Spółka”, “Emitent”), mając na uwadze postanowienia dotyczące realizacji KPI sprzedażowych zawartych w umowie inwestycyjnej opisanej raportem bieżącym ESPI nr 13/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku informuje, że w dniu w 30 stycznia 2020 r. doszło do drugostronnego podpisania umów (dalej “Umowy”) pomiędzy spółką zależną od Emitenta tj. Medycznym Centrum Telemonitoringu sp. z o. o. (dalej: “MCT”) a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Głubczycach (dalej: “Zamawiający”).

Umowy zostały zawarte w trybie ustawy o zamówieniach publicznych w wyniku zakończenia postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem pierwszej z Umów jest dostawa na rzecz Zamawiającego 10 mobilnych urządzeń KTG wraz z dostępem do platformy IT, umożliwiającej ocenę oraz podgląd zapisów badań. Przedmiotem drugiej z Umów jest świadczenie przez MCT usług świadczeń zdrowotnych polegających m. in. na rejestrowaniu zapisów KTG w dowolnym miejscu oraz o dowolnym czasie oraz dokonywania analizy ich zapisów i dokonywania ich oceny. Druga z Umów została zawarta na czas określony wynoszący 60-miesięcy.

Umowy posiadają standardowe postanowienia przewidziane dla umów zawartych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych i mają charakter odpłatny. Wynagrodzenie należne MCT z tytułu zawartych Umów zostanie w większości uiszczone po wykonaniu przez MCT pierwszej z Umów – umowie dostawy.

Z uwagi na specyfikę prowadzonej przez Emitenta działalności, Zarząd Emitenta uznał zawarcie Umów za istotne w kontekście wysokości przychodów grupy kapitałowej Emitenta osiągniętych w ostatnich czterech kwartałach. Pozyskanie kolejnego partnera publicznego na rynku polskim zwiększa możliwość promowania oraz wdrożenia produktów Emitenta w szerszym zakresie na rynku krajowym.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zaloguj się