Raport Bieżący nr 03/2020

Zawarcie istotnych umów przez spółkę zależną od Emitenta

Raport Bieżący nr 03/2020

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej “Spółka“, “Emitent“), mając na uwadze postanowienia dotyczące realizacji KPI sprzedażowych zawartych w umowie inwestycyjnej opisanej raportem bieżącym ESPI nr 13/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku informuje, że w dniu 14 lutego 2020 r. doszło do zawarcia umowy (dalej: „Umowa”) pomiędzy spółką zależną od Emitenta tj. Medycznym Centrum Telemonitoringu sp. z o. o. (dalej: “MCT“) a Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku (dalej: “Zamawiający“).

Przedmiotem Umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego 2 urządzeń systemu Pregnabit (dalej: „Urządzenia”) oraz świadczenie przez okres 12 miesięcy usług z zakresu telemedycyny związanych z wykorzystywaniem Urządzeń w celu poprawy jakości opieki nad pacjentkami w ciąży  świadczonej przez Zamawiającego.

Umowa ma charakter odpłatny. Wynagrodzenie należne MCT z tytułu dostawy Urządzeń zostanie uiszczone jednorazowo w terminie przewidzianym w Umowie, zaś wynagrodzenie związane ze świadczeniem usług z zakresu telemedycyny będzie płatne w okresach miesięcznych.

Z uwagi na specyfikę prowadzonej przez Emitenta działalności, Zarząd Emitenta uznał zawarcie Umowy za istotne w kontekście wysokości przychodów grupy kapitałowej Emitenta osiągniętych w ostatnich czterech kwartałach. Pozyskanie kolejnego partnera publicznego na rynku polskim zwiększa możliwość promowania oraz wdrożenia produktów Emitenta w szerszym zakresie na rynku krajowym.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zaloguj się