Raport bieżący nr 31/2020

Zawarcie kolejnej umowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podla-skiej przez spółkę zależną od Emitenta

Raport bieżący nr 31/2020

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej “Spółka”, “Emitent”_, dążąc do realiza-cji celów określonych w strategii grupy kapitałowej Emitenta ogłoszonej raportem bieżącym ESPI nr 14/2018 z dnia 8 maja 2018 roku, tj. w szczególności do pozyskania partnerów strate-gicznych na rynku polskim informuje, że w dniu 21 września 2020 r. Emitent otrzymał obustronnie podpisaną umowę _dalej: “Umowa”_zawartą pomiędzy spółką zależną od Emitenta – Medyczne Centrum Telemonitoringu sp. z o. o. _dalej: “MCT”_ a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej _dalej “Szpital”_.

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez MCT na rzecz Szpitala świadczeń zdrowotnych obejmujących wykonywanie opisów badań kardiotografii _zdalnej oceny zapisów KTS_ w opar-ciu o teleKTG dla pacjentek Szpitala. Świadczenie usług będzie odbywało się za pomocą platformy telemedycznej.

Umowa ma charakter odpłatny. Rozliczenie wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy będzie dokonywane w okresach miesięcznych w oparciu o miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe _abonament_. Abonament na każde urządzenie KTG obejmuje nielimitowaną liczbę opisów_ w miesiącu i nie może ulec podwyższeniu przez okres trwania Umowy. Umowa została zawarta na czas określony wynoszący 18 miesięcy od dnia 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Z uwagi na specyfikę prowadzonej przez Emitenta działalności, Zarząd Emitenta uznał zawarcie Umowy za istotne w kontekście wysokości przychodów grupy kapitałowej Emitenta osiągniętych w ostatnich czterech kwartałach. Ponadto kontynuacja współpracy z partnerem publicznym na rynku polskim zwiększa możliwość promowania oraz wdrożenia produktów Emitenta w szerszym zakresie na rynku krajowym.

Zaloguj się