Raport Bieżący nr 2/2017

Zawarcie listu intencyjnego

Raport Bieżący nr 2/2017
Zarząd NESTMEDIC SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym powziął wiadomość o zawarciu listu intencyjnego pomiędzy Spółką a Zentrum für Telemedizin Bad Kissingen GmbH z siedzibą w Bad Kissingen (Niemcy) – dystrybutorem rozwiązań telemedycznych i AAL (Ambient Assisted Living) na terenie Niemiec i Austrii. List intencyjny rozpoczyna negocjacje dotyczące ustalenia szczegółowych zasad współpracy stron w zakresie rozwijania projektów pilotażowych w zakresie bazujących na systemie PREGNABIT w Niemczech. Dokument nie stwarza prawnych zobowiązań dla którejkolwiek ze stron. O zawarciu umowy o współpracę z Zentrum für Telemedizin Bad Kissingen GmbH lub o zakończeniu negocjacji Emitent będzie informował w raporcie bieżącym. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Zaloguj się