Raport Bieżący nr 30/2018

Zawarcie listu intencyjnego z Steripolar Oy z siedzibą w Espoo (Finlandia).

Raport Bieżący nr 30/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”), dążąc do realizacji celów określonych w strategii grupy kapitałowej Emitenta ogłoszonej w dniu 8 maja 2018 roku (raport bieżący ESPI nr 14/2018 z dnia 8 maja 2018 roku), tj. w szczególności do budowania współpracy i relacji z zagranicznymi partnerami oraz sieci dystrybucji oraz sprzedaży systemu Pregnabit (ekspansja międzynarodowa na wybrane rynki zagraniczne), informuje, że doszło do podpisania listu intencyjnego pomiędzy Spółką, a Steripolar Oy z siedzibą w Espoo (Finlandia). Zgodnie z treścią listu intencyjnego, strony podjęły decyzję o rozpoczęciu negocjacji dotyczących ustalenia zasad współpracy stron i w konsekwencji podpisania komercyjnej umowy na świadczenie przez Spółkę usług bazujących na systemie PREGNABIT. Strony określiły, że umowa współpracy dotyczyć będzie sprzedaży urządzeń PREGNABIT na rynku fińskim. Poza sprzedażą sprzętu współpraca będzie dotyczyła również sprzedaży licencji na korzystanie z systemu PREGNABIT (abonamenty). Strony deklarują, że umowa o współpracy zostanie zawarta do końca października 2018 roku. Zarząd Emitenta wskazuje, że zawarcie listu intencyjnego nie stwarza prawnych zobowiązań dla którejkolwiek ze stron. O dalszych etapach transakcji Spółka będzie informowała w kolejnych raportach bieżących. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Zaloguj się