Raport Bieżący nr 7/2017

Zawarcie porozumienia do listu intencyjnego

Raport Bieżący nr 7/2017
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r., Zarząd NESTMEDIC SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia porozumienia do listu intencyjnego pomiędzy Spółką a Grupą Blue Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu – ogólnopolską siecią wielospecjalistycznych palcówek medycznych („Grupa Blue Medica”). Przyczyną zawarcia porozumienia jest rozbudowywanie sieci Grupy Blue Medica i w konsekwencji chęć objęcia umową pilotażu większej liczby placówek. Strony ustaliły, że w związku z zawarciem porozumienia okres pilotażu będzie dłuższy niż do tej pory ustalono, co zostanie doprecyzowane w samej umowie oraz, że wdrożenie pilotażu nastąpi do dnia 30 września 2017 r. Pozostałe ustalenia listu intencyjnego pozostały bez zmian. O dalszych etapach transakcji tj. o zawarciu umowy pilotażowej i o zawarciu umowy o współpracę Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Zaloguj się