Raport Bieżący nr 02/2019

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy ze Szpitalem Miejskim w Zabrzu.

Raport Bieżący nr 02/2019

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej “Spółka”, “Emitent”), dążąc do realizacji celów określonych w strategii grupy kapitałowej Emitenta opublikowanej w dniu 8 maja 2018 roku raportem bieżącym ESPI nr 14/2018, tj. w szczególności w zakresie pozyskania partnerów strategicznych na rynku polskim, w szczególności dużych placówek medycznych informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu w dniu 28 stycznia 2019 roku przez Medyczne Centrum Telemonitoringu sp. z o. o. z siedziba we Wrocławiu – podmiot zależny od Emitenta, (dalej: „Spółka zależna”), umowy ze Szpitalem Miejskim sp. z o.o. w Zabrzu (dalej „Szpital”), (dalej: „Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż na rzecz Szpitala zestawów Pregnabit (urządzeń Pregnabit wraz z zestawem sond i dodatkowymi elementami) wraz z usługami świadczonymi w ramach abonamentu dla każdego z zestawów Pregnabit.

Umowa została zawarta na czas określony dwudziestu czterech (24) miesięcy, tj. od dnia 1 lutego 2019 r.  do dnia 30 stycznia 2021 roku.

Umowa ma charakter odpłatny. Wynagrodzenie Spółki zależnej za przeniesienie własności zestawów Pregnabit zostanie zapłacone jednorazowo. Natomiast wynagrodzenie za usługi świadczone w ramach abonamentów będą rozliczane w okresach miesięcznych, w oparciu o miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe.

Z uwagi na specyfikę prowadzonej przez Emitenta działalności, Zarząd Emitenta uznał zawarcie Umowy za istotne w kontekście wysokości przychodów grupy kapitałowej Emitenta osiągniętych w ostatnich czterech kwartałach. Pozyskanie kolejnego dużego partnera na rynku usług medycznych w Polsce, zwiększa możliwość promowania oraz wdrożenia produktów Emitenta w szerszym zakresie na rynku krajowym.

 

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zaloguj się