Raport Bieżący nr 23/2018

Zawarcie umowy dotyczącej ograniczenia rozporządzania akcjami Spółki

Raport Bieżący nr 23/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) informuje, że w dniu 21 sierpnia 2018 roku między Spółką, a Panem Bartłomiejem Godlewskim, Członkiem Rady Nadzorczej (“Akcjonariusz”) doszło do zawarcia umowy dotyczącej ograniczenia rozporządzania akcjami Spółki (“Umowa”). Strony postanowiły, że wszystkie 50.000 akcji (“Akcje”) będących w posiadaniu Akcjonariusza zostanie objęte ograniczeniem rozporządzania w ten sposób, że Akcjonariusz zobowiązał się, iż do dnia 17 września 2019 roku nie dokona zbycia Akcji na rzecz jakiegokolwiek podmiotu ani w żaden inny sposób nie będzie rozporządzać posiadanymi Akcjami, jeśli w wyniku takiego rozporządzenia akcje mogłyby zostać ww. czasie zbyte („Zakaz rozporządzania”). Zakaz rozporządzania nie będzie obowiązywać w sytuacji: (i) złożenia oferty nabycia akcji skierowanej do wszystkich akcjonariuszy Spółki – publiczne wezwanie oraz (ii) gdy Rada Nadzorcza Spółki wyrazi zgodę na przeprowadzenie transakcji. W Umowie przewidziano karę umowną, z tytułu naruszenia Zakazu rozporządzania w wysokości uzależnionej od ilości zbywanych Akcji („Kara umowna”). Z tytułu każdorazowego naruszenia Zakazu rozporządzania, Akcjonariusz zobowiązany będzie zapłacić na rzecz Spółki Karę umowną obliczaną, jako iloczyn liczby Akcji zbywanych z naruszeniem Zakazu rozporządzania i kwoty 10 zł. Zapłata Kary umownej, nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Spółkę odszkodowania przewyższającego wysokość Kary umownej, na zasadach ogólnych. Umowa jest kontynuacją nieodwołalnego zobowiązania dotyczącego ograniczenia rozporządzania Akcjami, które wygasło z dniem 12 czerwca 2018 roku.   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zaloguj się