Raport bieżący nr 15/2018

Zawarcie umowy dotyczącej ograniczenia rozporządzania akcjami Spółki

Raport bieżący nr 15/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 22 maja 2018 r. pomiędzy Spółką a Panią Patrycją Wizińską – Socha („Akcjonariusz”) doszło do zawarcia umowy dotyczącej ograniczenia rozporządzania akcjami Spółki („Umowa”). Strony postanowiły, że 1.359.550 („Akcje”) akcji będących w posiadaniu Akcjonariusza zostanie objęte ograniczeniem rozporządzania w ten sposób, że Akcjonariusz zobowiązał się że do dnia 22 maja 2019 roku nie dokona zbycia Akcji na rzecz jakiegokolwiek podmiotu ani w żaden inny sposób nie będzie rozporządzać posiadanymi Akcjami, jeśli w wyniku takiego rozporządzenia akcje mogłyby zostać ww. czasie zbyte. Zobowiązanie to nie będzie obowiązywać w sytuacji: (i) złożenia oferty nabycia akcji skierowanej do wszystkich akcjonariuszy Spółki – publiczne wezwanie oraz (ii) gdy Rada Nadzorcza Spółki wyrazi zgodę na przeprowadzenie transakcji. Umowa jest kontynuacją nieodwołalnego zobowiązania lockupu dotyczącego rozporządzania akcjami, które zostało złożone w dniu 25 kwietnia 2017 roku i wygasa z dniem 12 czerwca 2018 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Zaloguj się