Raport Bieżący nr 31/2022

Zawarcie umowy dystrybucji urządzeń Pregnabit Pro NESTMEDIC S.A.

Raport Bieżący nr 31/2022

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 listopada 2022 r. doszło do obustronnego podpisania umowy dystrybucyjnej _”Umowa”_ z Speculum Artigos Médicos S.A. z siedzibą w Portugalii _”Dystrybutor”_.

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Dystrybutorowi prawa do dystrybucji i odsprzedawania urządzeń Pregnabit Pro oraz licencji na korzystanie z Platformy Pregnabit Cloud _”Produkty”_ na uzgodnionym terytorium obejmującym Portugalię, na zasadzie wyłączności, jak również prawo do oferowania i świadczenia na rzecz użytkowników końcowych – klientów lub osób trzecich działających na wyżej wymienionym terytorium usług dotyczących Produktów, w tym w szczególności usług wdrożeniowych i serwisowych, jak i szkoleń dotyczących Produktów, na warunkach określonych w Umowie. Umowa przewiduje, że Dystrybutor będzie podejmował także umówione działania marketingowe m.in. poprzez promowanie sprzedaży Produktów na terytorium Portugalii w celu jak najlepszego wykorzystania ich potencjału rynkowego.

Umowa została zawarta na okres 3 lat, z możliwością dalszego jej przedłużenia.

Emitent uznał powyższą informację za istotną z uwagi na fakt, że pozyskanie nowego partnera zagranicznego otwiera możliwość promowania oraz wdrożenia Produktów Emitenta na nowych rynkach, co w ocenie Zarządu może mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta i jego grupy kapitałowej w przyszłości.

Zaloguj się