Raport Bieżący nr 35/2022

Zawarcie umowy dystrybucji urządzeń Pregnabit Pro

Raport Bieżący nr 35/2022

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 22. grudnia 2022 r. doszło do obustronnego podpisania umowy dystrybucyjnej _”Umowa”_ z Aditech srl z siedzibą we Włoszech _”Dystrybutor”_.

Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie Dystrybutorowi prawa do dystrybucji i odsprzedawania urządzeń Pregnabit Pro oraz licencji na korzystanie z Platformy Pregnabit Cloud _”Produkty”_ na uzgodnionym terytorium obejmującym Włochy, na zasadzie wyłączności, jak również prawo do oferowania i świadczenia na rzecz użytkowników końcowych – klientów lub osób trzecich działających na wyżej wymienionym terytorium usług dotyczących Produktów, w tym w szczególności usług wdrożeniowych i serwisowych, jak i szkoleń dotyczących Produktów, na warunkach określonych w Umowie. Umowa przewiduje, że Dystrybutor będzie podejmował także umówione działania marketingowe m.in. poprzez promowanie sprzedaży Produktów na terytorium Włoch w celu jak najlepszego wykorzystania ich potencjału rynkowego.

Umowa została zawarta na okres 3 lat, z możliwością dalszego jej przedłużenia.

Powyższa informacja została uznana za istotną przez Zarząd Emitenta z uwagi na fakt, że pozyskanie nowego partnera zagranicznego stwarza możliwość promowania oraz wdrożenia Produktów Emitenta na nowych rynkach, co w ocenie Emitenta może mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta i jego grupy kapitałowej w przyszłości.

Zaloguj się