Raport Bieżący nr 25/2019

Zawarcie umowy dystrybucji urządzeń PREGNABIT z podmiotem na rynku bułgarskim i otrzymanie pierwszego zamówienia

Raport Bieżący nr 25/2019

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej “Spółka”, “Emitent”), dążąc do realizacji celów określonych w strategii grupy kapitałowej Emitenta ogłoszonej w dniu 8 maja 2018 roku, raportem bieżącym ESPI nr 14/2018, tj. w szczególności do budowania współpracy i relacji z zagranicznymi partnerami oraz sieci dystrybucji informuje, że w dniu 24-10-2019 doszło do drugostronnego podpisania umowy dystrybucyjnej (dalej „Umowa”) z Inter Business 91 Ltd. z siedzibą w Sofii, Bułgaria (dalej „Dystrybutor”).

Przedmiotem Umowy jest przyznanie Dystrybutorowi wyłącznego i nieprzenoszalnego prawa do dystrybucji określonych w Umowie urządzeń PREGNABIT oraz licencji na korzystanie z systemu „PREGNABIT” (miesięczne abonamenty) na terenie Bułgarii (dalej „Produkty”), a także prawa do oferowania i dostarczania ostatecznym odbiorcom – podmiotom trzecim działającym na terenie Bułgarii, takim jak szpitale i inne ośrodki lecznicze – usług wdrożeniowych, a także szkoleń w zakresie Produktów, na warunkach określonych w Umowie.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, na zasadach w niej określonych. Dystrybutor będzie wykonywał wszystkie czynności zgodnie z Umową we własnym imieniu i na własny rachunek jako niezależny podmiot. Emitent nie będzie występował jako strona umów pomiędzy podmiotami trzecimi a Dystrybutorem. Umowa przewiduje, że Dystrybutor będzie podejmował także umówione działania marketingowe m. in. poprzez promowanie sprzedaży Produktów na terytorium Bułgarii w celu jak najlepszego wykorzystania potencjału rynkowego Produktów.

Na mocy Umowy Dystrybutor jest zobowiązany m. in. do przekazywania Spółce do dziesiątego dnia miesiąca raportu za miesiąc poprzedni, dokumentującego wyniki sprzedaży za poprzedni miesiąc oraz kwartalnie raportu w zakresie realizacji planów marketingowych za poprzedni kwartał.

Umowa ma charakter odpłatny. Wysokość wynagrodzenia Emitenta w zakresie objętym Umową będzie uzależniona od ilości sprzedanych Dystrybutorowi Produktów po cenach katalogowych obowiązujących w momencie zawarcia odpowiednich umów zakupu, pomniejszonych o zniżkę (marżę) Dystrybutora, wynikającą z Umowy.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że wraz z zawarciem Umowy otrzymał pierwsze zamówienie na dostawę urządzeń i usług w ramach zawartej Umowy (dalej „Zamówienie”). Zamówienie obejmuje dostawę urządzeń PREGNABIT oraz licencji na korzystanie z systemu „PREGNABIT – abonamenty” na rzecz podmiotu trzeciego – szpitala „Maichin Dom” w Sofii, Bułgaria.

Pozyskanie partnera zagranicznego otwiera możliwość promowania oraz wdrożenia Produktów Emitenta na rynku bułgarskim, co w ocenie Zarządu może mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zaloguj się