Raport Bieżący nr 34/2018

Zawarcie umowy dystrybucji urządzeń Pregnabit z podmiotem na rynku nigeryjskim.

Raport Bieżący nr 34/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej “Spółka”, “Emitent”), dążąc do realizacji celów określonych w strategii grupy kapitałowej Emitenta ogłoszonej w dniu 8 maja 2018 roku, raportem bieżącym ESPI nr 14/2018 z dnia 8 maja 2018 roku, tj. w szczególności do budowania współpracy i relacji z zagranicznymi partnerami oraz sieci dystrybucji informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia umowy dystrybucji (dalej „Umowa”) z Health Cross Global Medical Solutions Company Limited z siedzibą w Abudży, Nigeria (dalej „Dystrybutor”). Przedmiotem Umowy jest przyznanie Dystrybutorowi wyłącznego i nieprzenoszalnego prawa do dystrybucji określonych w Umowie urządzeń PREGNABIT oraz licencji na korzystanie z systemu PREGNABIT – abonamenty na terenie Nigerii (dalej „Produkty”), a także prawa do oferowania i dostarczania podmiotom trzecim takim jak szpitale i inne ośrodki lecznicze usług wdrożeniowych, a także szkoleń w zakresie Produktów, na warunkach określonych w Umowie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Dystrybutor będzie wykonywał wszystkie czynności zgodnie z Umową we własnym imieniu i na własny rachunek jako niezależny podmiot. Emitent nie będzie występował jako strona umów pomiędzy podmiotami trzecimi a Dystrybutorem. Umowa przewiduje, że Dystrybutor będzie podejmował także umówione działania marketingowe m. in. poprzez promowanie sprzedaży Produktów na terytorium Nigerii w celu jak najlepszego wykorzystania potencjału rynkowego Produktów. Na mocy Umowy Dystrybutor jest zobowiązany m. in. do przekazywania Spółce do dziesiątego dnia miesiąca następnego raportu dokumentującego wyniki sprzedaży za poprzedni miesiąc. Dystrybutor szacuje, że w pierwszym roku kalendarzowym (od stycznia do grudnia 2019) obowiązywania Umowy dojdzie do sprzedaży ok. 295 urządzeń Pregnabit oraz ok. 1105 miesięcznych licencji (liczonych jako liczba urządzeń razy liczba miesięcy) na korzystanie z systemu PREGNABIT – abonamenty na rzecz nowych klientów. Umowa ma charakter odpłatny. Wysokość wynagrodzenia Emitenta w zakresie objętym Umową będzie uzależniona od ilości sprzedanych Dystrybutorowi Produktów po cenach katalogowych obowiązujących w momencie zawarcia odpowiednich umów zakupu, pomniejszonych o zniżkę (marżę) Dystrybutora, wynikającą z Umowy. Pozyskanie partnera zagranicznego otwiera możliwość promowania oraz wdrożenia Produktów Emitenta na rynku nigeryjskim, co w ocenie Zarządu może mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Zaloguj się