Zawarcie umowy dystrybucyjnej

Zawarcie umowy dystrybucyjnej

Raport Bieżący nr 3/2023

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2023 z dnia 10 marca 2023 r., informuje, że w dniu 03.04.2023 r. doszło do obustronnego podpisania umowy dystrybucyjnej _”Umowa”_ z MEDLIFE LTD z siedzibą w Izraelu _”Dystrybutor”_.

Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie Dystrybutorowi prawa do dystrybucji i odsprzedawania urządzeń Pregnabit Pro oraz licencji na korzystanie z Platformy Pregnabit Cloud _”Produkty”_ na uzgodnionym terytorium obejmującym Izrael, jak również prawo do oferowania i świadczenia na rzecz użytkowników końcowych – klientów lub osób trzecich działających na wyżej wymienionym terytorium usług dotyczących Produktów, w tym w szczególności usług wdrożeniowych i serwisowych, jak i szkoleń dotyczących Produktów, na warunkach określonych w Umowie. Umowa przewiduje, że Dystrybutor będzie podejmował także umówione działania marketingowe m.in. poprzez promowanie sprzedaży Produktów na terytorium Izraela w celu jak najlepszego wykorzystania ich potencjału rynkowego.

Umowa została zawarta na okres 4 lat, z możliwością dalszego jej przedłużenia.

Powyższa informacja została uznana za istotną przez Zarząd Emitenta z uwagi na fakt, że pozyskanie nowego partnera zagranicznego stwarza możliwość promowania oraz wdrożenia Produktów Emitenta na nowych rynkach, a Pregnabit Pro jest obecnie jedynym zarejestrowanym mobilnym urządzeniem KTG w Izraelu, co w ocenie Emitenta może mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta i jego grupy kapitałowej w przyszłości.

Zaloguj się