Raport Bieżący 28/2020

Zawarcie umowy na opracowanie oprogramowania dotyczącego produktu Pregnabit Pro NESTMEDIC S.A

Raport Bieżący 28/2020
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej “Spółka”, “Emitent” informuje, że w dniu 24 sierpnia 2020 r. doszło do zawarcia umowy pomiędzy Emitentem a spółką Explore IT spółką z ograniczoną odpowiedzialnością dalej: “Zleceniobiorca” na opracowanie przez Zleceniobiorcę oprogramowania wbudowanego do produktu Pregnabit wraz z platformą telemedyczną _dalej “Umowa”_, nad którym to produktem Emitent obecnie pracuje. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Zleceniobiorcę oprogramowania do urządzenia “Pregnabit Pro” komunikującego się z platformą telemedyczną oraz platformą “Pregnabit Pro”, wedle zamysłu i wytycznych Emitenta. Zleceniobiorca, na podstawie Umowy i warunkach w niej określonych, przekaże prawa majątkowe do opracowanego oprogramowania kodu źródłowego, a także prawa zależne do oprogramowania i dokumentacji. Na podstawie Umowy Zleceniobiorca udzielił Emitentowi licencji tymczasowej na wykorzystywanie oprogramowania w zakresie niezbędnym do dokonania przez Emitenta jego odbioru, w szczególności przeprowadzenia niezbędnych testów. Zgodnie z Umową przedmiot Umowy ma zostać zrealizowany przez Zleceniobiorcę do dnia 18 marca 2021 r. Odbiór przedmiotu Umowy będzie następował etapowo. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy i przeniesienie praw autorskich do oprogramowania zostało ustalone jako wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 365.000 zł netto i będzie płatne w transzach, aż do odbioru oprogramowania przez Emitenta. W przypadku zwłoki Zleceniobiorcy w realizacji przedmiotu Umowy rozumianej jako przekroczenie daty jej realizacji umowy tj. dnia 18.03.2021 r. Emitent jest uprawniony do naliczenia kar umownych, na warunkach określonych w Umowie. Całkowita odpowiedzialność Zleceniobiorcy z tytułu wszelkich szkód wyrządzonych Emitentowi na podstawie i w związku z Umową ograniczona jest do kwoty stanowiącej 100% wynagrodzenia wypłaconego Zleceniobiorcy. Postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Emitent uznał zawarcie Umowy za informację znaczącą z uwagi na fakt, że dotyczy ona rozwoju kluczowego produktu Emitenta, a także z uwagi na okoliczność że wysokość wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy przedstawia wartość istotną w kontekście wysokości przychodów grupy kapitałowej Emitenta osiągniętych w ostatnich czterech kwartałach.
Zaloguj się