Raport Bieżący nr 34/2020

Zawarcie umowy na opracowanie rozwiązań bezprzewodowych dotyczących produktu Pregnabit

Raport Bieżący nr 34/2020

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej “Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 2 października 2020 r. doszło do obustronnego podpisania umowy pomiędzy Emitentem a spółką Consonance sp. z o. o. _dalej: “Zleceniobiorca”_ na opracowanie przez Zleceniobiorcę rozwiązań bezprzewodowych dotyczących produktu Pregnabit _dalej “Umowa”_.

Zlecone przez Emitenta na podstawie Umowy prace polegają na wykonaniu przez Zleceniobiorcę integracji sond bezprzewodowych z jednostką główną urządzenia serii Pregnabit w celu stworzenia zestawu pozwalającego na przeprowadzanie badania KTG pacjentkom w ciąży w warunkach domowych _dalej: “Rozwiązanie”_.

Zleceniobiorca zobowiązał się do dostarczenia Rozwiązania jak najlepiej zintegrowanego z opracowywanym równolegle przez Emitenta urządzeniem Pregnabit Pro oraz Platformą Medyczną.

Zleceniobiorca, na podstawie Umowy i warunkach w niej określonych, przekaże autorskie prawa majątkowe do opracowanego Rozwiązania, tj. przeniesie majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do projektu elektroniki, oprogramowania i dokumentacji. Zleceniobiorca udzielił Emitentowi 12-miesięcznej gwarancji na opracowane Rozwiązanie, który to okres będzie liczony od dnia odbioru całości prac.

Na podstawie Umowy Zleceniobiorca udzielił Emitentowi licencji tymczasowej na wykorzystywanie Rozwiązania w zakresie niezbędnym do dokonania przez Emitenta jego odbioru, w szczególności przeprowadzenia niezbędnych testów.

Zgodnie z Umową przedmiot Umowy ma zostać zrealizowany przez Zleceniobiorcę do dnia 25 listopada 2020 r. Odbiór przedmiotu Umowy będzie następował etapowo. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy i przeniesienie praw autorskich do Rozwiązania zostało ustalone jako wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 435.000 zł netto i będzie płatne w transzach, aż do odbioru finalnego Rozwiązania przez Emitenta.

W przypadku zwłoki Zleceniobiorcy w realizacji przedmiotu Umowy rozumianej jako przekroczenie daty jej realizacji tj. dnia 25 listopada 2020 r. Emitent będzie uprawniony do naliczania kar umownych, na warunkach określonych w Umowie. Całkowita odpowiedzialność Zleceniobiorcy z tytułu wszelkich szkód wyrządzonych Emitentowi na podstawie i w związku z Umową ograniczona jest do kwoty stanowiącej 100% wynagrodzenia wypłaconego Zleceniobiorcy.

Postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Emitent uznał zawarcie Umowy za informację znaczącą z uwagi na fakt, że dotyczy ona rozwoju kluczowego produktu Emitenta, a także z uwagi na okoliczność że wysokość wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy przedstawia wartość istotną w kontekście wysokości przychodów grupy kapitałowej Emitenta osiągniętych w ostatnich czterech kwartałach.

Zaloguj się