Raport Bieżący nr 8/2017

Zawarcie umowy o dofinansowanie z NCBiR Raport Bieżący

Raport Bieżący nr 8/2017
Zarząd NESTMEDIC SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym dotarła do Spółki informacja o podpisaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”) umowy w Programie o dofinansowanie projektu pt. „Telemedyczny system PREGNABIT nowej generacji do zdalnego monitorowania dobrostanu płodu” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 („Projekt”) („Umowa”). Całkowita wartość projektu netto wynosi 6.933.643,98 zł przy czym wartość dofinansowania to 4.960.115,88 zł, przy czym: (i) maksymalna wysokość dofinansowania na badania przemysłowe wynosi 3 198 741,53 zł, (ii) maksymalna wysokość dofinansowania na prace rozwojowe wynosi 1 760 147,45 zł. Okres kwalifikowalności kosztów dla Projektu rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2017 r. i kończy się w dniu złożenia wniosku o płatność końcową, tj. w dniu 30 czerwca 2020 r. Spółka zobowiązała się zapewnić trwałość efektów Projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych przez okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu (okres trwałości Projektu). Spółka jest zobowiązana do osiągania wskaźników Projektu, w terminach i wielkościach określonych we wniosku o dofinansowanie. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje na piśmie i musi zawierać przyczyny z powodu których Umowa zostaje rozwiązana. Pozostałe warunki Umowy zawierają postanowienia typowe dla umów tego rodzaju. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Zaloguj się