Raport Bieżący nr 1/2018

Zawarcie umowy o dofinansowanie

Raport Bieżący nr 1/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o zawarciu w dniu 29 grudnia 2017 r. umowy z Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand w przedmiocie projektu pt. “Internacjonalizacja innowacyjnego systemu telemedycznego firmy NESTMEDIC na rynkach międzynarodowych”. („Projekt”) („Umowa”). Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 716 647 zł, całkowita kwota kosztów kwalifikowanych 604 700 zł. a wartość dofinansowania przez PARP wynosi 514 029 zł. Okres kwalifikowalności kosztów dla Projektu kończy się w dniu 30 września 2018 r. Celem Projektu jest wypromowanie na rynkach zagranicznych innowacyjnego produktu Pregnabit. W ramach projektu Spółka weźmie udział jako wystawca w największych imprezach targowych w następujących krajach: Niemcy, USA, Brazylia, ZEA, Indie i Polska. Ponadto Nestmedic S.A. zorganizuje dwie indywidualne misje gospodarcze do krajów stanowiących perspektywiczne rynki pozaunijne – USA i ZEA oraz zakupi usługę doradczą w zakresie przygotowania wejścia na rynek perspektywiczny USA. W ramach Projektu Spółka zamierza uzyskać m.in. następujące korzyści: (i) podjęcie współpracy z firmami z branży sprzętu medycznego obecnymi na targach, (ii) pozyskanie 2 zagranicznych partnerów biznesowych (głównie dystrybutorów), (iii) pozyskanie partnerów wśród firm dostarczających podzespoły do sprzętu telemedycznego, (iv) wypromowanie Pregnabit bezpośrednio wśród specjalistów z branży położniczej i wśród kobiet będących docelowym odbiorcą projektu, (v) wypromowanie na arenie międzynarodowej polskiej marki produktowej. Spółka zobowiązała się zapewnić trwałość efektów Projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych przez okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu (okres trwałości Projektu). Spółka jest zobowiązana do osiągania wskaźników Projektu, w terminach i wielkościach określonych we wniosku o dofinansowanie. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje na piśmie i musi zawierać przyczyny z powodu których Umowa zostaje rozwiązana. PARP może rozwiązać Umowę w szczególności w przypadku, gdy m.in.: (i) Spółka odmawia poddania się kontroli lub utrudnia jej przeprowadzanie lub nie wykonuje zaleceń pokontrolnych we wskazanym terminie, (ii) Spółka nie osiągnęła celu Projektu, (iii) Spółka nie dokonuje promocji Projektu w sposób określony w Umowie. Pozostałe warunki Umowy zawierają postanowienia typowe dla umów tego rodzaju. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Zaloguj się