Raport Bieżący nr 25/2018

Zawarcie umowy objęcia akcji serii C.

Raport Bieżący nr 25/2018
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2018 (EBI), Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym pomiędzy Spółką a inwestorami została zawarta umowa objęcia 357.000 akcji serii C w zamian za wkład pieniężny. Łączna cena emisyjna objętych akcji wynosi 999.600 złotych („Łączna Cena Emisyjna”). Wpłata Łącznej Ceny Emisyjnej zostanie dokonana w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Zaloguj się