Raport Bieżący nr 17/2021

Zawarcie umowy pilotażowej z Miastem Wrocław przez spółkę zależną od Emitenta

Raport Bieżący nr 17/2021

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej “Spółka”, “Emitent”) dążąc do realizacji celów określonych w strategii grupy kapitałowej Emitenta ogłoszonej raportem bieżącym ESPI nr 14/2018 z dnia 8 maja 2018 roku, zaktualizowanej w drodze raportu ESPI nr 35/2020 informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 maja 2021 roku doszło do zawarcia przez spółkę zależną od Emitenta, tj. Medyczne Centrum Telemonitoringu sp. z o. o. (dalej: “MCT”) umowy dotyczącej pilotażowego programu o współpracy w zakresie teleopieki (dalej “Umowa”) z Gminą Wrocław (dalej: „Miasto Wrocław”).

Na podstawie Umowy MCT zobowiązało się do bezpłatnego udostępniania mieszkankom Wrocławia zestawów Pregnabit. Z kolei Miasto Wrocław zobowiązało się w szczególności do przeprowadzenia kampanii informacyjnej o nawiązanej współpracy między stronami oraz o możliwości skorzystania przez mieszkanki Wrocławia z usług telemedycznych świadczonych przez MCT w ramach tego projektu.

Umowa została zawarta na czas określony 4 miesięcy od daty jej podpisania. Zgodnie z Umową każda ze stron ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli działania drugiej strony w związku z wykonaniem Umowy rażąco naruszają postanowienia Umowy lub zasady realizacji usług i wspólnej promocji.

Z uwagi na specyfikę prowadzonej przez Emitenta działalności, Zarząd Emitenta uznał zawarcie Umowy za zdarzenie istotne, gdyż jej zawarcie zwiększa możliwość promowania oraz wdrożenia produktów Emitenta w szerszym zakresie na rynku krajowym, co w konsekwencji może mieć wpływ na wysokości przychodów grupy kapitałowej Emitenta.

Zaloguj się