Raport Bieżący nr 10/2019

Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta.

Raport Bieżący nr 10/2019

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej “Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI  nr 5/2019 z dnia 7 marca 2019 roku „Zakończenie prowadzonych negocjacji z potencjalnym inwestorem – Deutsche Balaton Aktiengesellschaft” („dalej: „Raport”) informuje o zawarciu w dniu 29 maja 2019 roku umowy pożyczki pomostowej (dalej: „Umowa”) z akcjonariuszem Emitenta – Deutsche Balaton Aktiengesellschaft (dalej: „Akcjonariusz”).

Przedmiotem zawartej Umowy jest udzielenie przez Akcjonariusza na rzecz Emitenta pożyczki kwoty pieniężnej w wysokości 200.000 euro z przeznaczeniem na bieżącą działalność Emitenta. Pożyczka została udzielona w walucie euro (dalej: „Pożyczka”). Oprocentowanie Pożyczki wynosi 6,5 proc. w skali roku.

Uzasadnieniem zawarcia Umowy i jej „pomostowego” charakteru są trwające negocjacje pomiędzy Emitentem a Akcjonariuszem, co do szczegółów realizacji kolejnych etapów inwestycji, o  których mowa w Raporcie oraz zapotrzebowanie Emitenta na środki finansowe na sfinansowanie bieżącej działalności.

Całkowita kwota Pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami ma zostać spłacona jednorazowo przez Emitenta nie później niż:

  1. w terminie jednego roku i sześciu miesięcy od daty wypłaty Pożyczki Emitentowi albo
  2. w dniu, w którym Akcjonariusz złoży Emitentowi oświadczenie o przyjęciu oferty subskrypcji obligacji zamiennych na akcje, o których mowa w Raporcie (dalej: „Obligacje”)

w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi jako pierwsze.

Umowa przewiduje możliwość potrącenia całkowitej kwoty Pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami z pełną ceną emisyjną Obligacji, jakie mogą zostać zaoferowane Akcjonariuszowi w związku z realizacją kolejnych etapów inwestycji, o których mowa w Raporcie.

Akcjonariusz na dzień publikacji niniejszego raportu posiada 7,32 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Umowa nie jest zabezpieczona żadną instytucją zabezpieczania właściwą w tego typu umowach.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zaloguj się