Raport Bieżący nr 37/2020

Zawarcie umowy sprzedaży zestawów Pregnabit przez spółkę zależną od Emitenta

Raport Bieżący nr 37/2020

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej “Spółka”, “Emitent”_, dążąc do realiza-cji celów określonych w strategii grupy kapitałowej Emitenta ogłoszonej raportem bieżącym ESPI nr 14/2018 z dnia 8 maja 2018 roku, tj. w szczególności do pozyskania partnerów strate-gicznych na rynku polskim informuje, że w dniu 12 listopada 2020 r. Emitent otrzymał obu-stronnie podpisaną umowę _dalej: “Umowa”_ zawartą pomiędzy spółką zależną od Emitenta – Medyczne Centrum Telemonitoringu sp. z o. o. _dalej: “MCT”_ a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej “ALL-MED” Centrum Medyczne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Marcin Ogórek _dalej “Partner”_.

Przedmiotem Umowy jest m.in. sprzedaż na rzecz Partnera 4 zestawów Pregnabit Abonamenty oraz świadczenie przez MCT usług zdrowotnych obejmujących wykonywanie opisów badań kardiotografii _zdalnej oceny zapisów KTS_ w oparciu o teleKTG dla pacjentek Partnera.

Umowa ma charakter odpłatny. Rozliczenie wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy będzie dokonywane w okresach miesięcznych w oparciu o miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe _abonament_. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 listopada 2022 r.

Z uwagi na specyfikę prowadzonej przez Emitenta działalności, Zarząd Emitenta uznał zawarcie Umowy za istotne w kontekście wysokości przychodów grupy kapitałowej Emitenta osiągniętych w ostatnich czterech kwartałach. Ponadto rozpoczęcie współpracy z partnerem prywatnym na rynku polskim zwiększa możliwość promowania oraz wdrożenia produktów Emitenta w szerszym zakresie na rynku krajowym.

Zaloguj się