Raport Bieżący nr 9/2017

Zawarcie umowy w przedmiocie dystrybucji urządzeń PREGNABIT

Raport Bieżący nr 9/2017
Zarząd NESTMEDIC SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia umowy pomiędzy Spółką a Oxford Pol sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi  „Dystrybutor”) („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest przedstawianie oferty Spółki dotyczącej urządzeń PREGNABIT przez Dystrybutora lekarzom oraz podmiotom leczniczym oraz do informowania Spółki o podmiotach, które zamierzają zawrzeć umowę dotyczącą korzystania z urządzeń PREGNABIT. Oferta, w tym ceny za używanie urządzeń PREGNABIT, która będzie przedstawiana przez Dystrybutora jest stała przez cały czas obowiązywania Umowy. Umowa została zawarta na czas określony trzech miesięcy tj. od 5 października 2017 r. do 5 stycznia 2017 r. Umowa ma charakter odpłatny – wysokość wynagrodzenia jest zależna od liczby urządzeń PREGNABIT objętych umowami zawartymi za pośrednictwem Dystrybutora. Dystrybutor nie jest uprawniony do zawierania umów w imieniu Spółki. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia. Powyższa informacja została uznana przez Zarząd Nestmedic SA za istotną, ponieważ Głównym przedmiotem działalności Oxford Pol jest sprzedaż aparatury medycznej dla ginekologii i położnictwa oraz kardiologii. Dystrybutor na swoim koncie sprzedaż ponad 2000 stacjonarnych kardiotokografów na terenie Polski. Otwiera to Nestmedic SA dostęp do szerokiego i dobrze zorganizowanego kanału dystrybucji znacznie zwiększając potencjał sprzedażowy systemu Pregnabit. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Zaloguj się