Raport Bieżący nr 7/2018

Zawarcie umowy w przedmiocie ograniczenia rozporządzania akcjami – Lock-up

Raport Bieżący nr 7/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu umowy w przedmiocie ograniczenia rozporządzania akcjami – Lock-up pomiędzy Spółką a Panią Anną Skotny („Umowa”). Przedmiotem umowy jest objęcie umownym zakazem rozporządzania 345.000 akcji Spółki, które zostały zakupione od ESOP Sp. z o.o. w dniu 6 lutego 2018 r. (o tej transakcji Spółka otrzymała powiadomienia, które przekazała raportami bieżącymi nr 6/2018, nr 5/2018 oraz nr 3/2018). Zobowiązanie obowiązuje do dnia 6 lutego 2019 r. za wyjątkiem: (i) okoliczności ogłoszenia wezwania lub (ii) wyrażenia zgody na dokonanie transakcji przez Radę Nadzorczą Spółki. Umowa przewiduje karę umowną na rzecz Spółki za złamanie zobowiązania, której wysokość uzależniona jest od liczby zbytych akcji. Zapłata kary umownej nie wyłącza dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Zaloguj się