Raport Bieżący nr 28/2019

Zawarcie umowy z eDoctor24.pl sp. z o. o. przez spółkę zależną od Emitenta

Raport Bieżący nr 28/2019

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej “Spółka”, “Emitent”), dążąc do realizacji celów określonych w strategii grupy kapitałowej Emitenta ogłoszonej raportem bieżącym ESPI nr 14/2018 z dnia 8 maja 2018 roku, tj. w szczególności do pozyskania partnerów strategicznych na rynku polskim oraz mając na uwadze postanowienia dotyczące realizacji KPI sprzedażowych zawartych w umowie inwestycyjnej opisanej raportem bieżącym ESPI nr 13/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  13  grudnia 2019 r. doszło do zawarcia przez spółkę zależną od Emitenta – Medyczne Centrum Telemonitoringu sp. z o. o. (dalej: „MCT”), umowy na świadczenie usług i sprzedaż urządzeń Pregnabit (dalej „Umowa”) ze spółką eDoctor24.pl sp. z o. o. – podmiotem leczniczym prowadzącym za pośrednictwem serwisu internetowego www.Edoktor24.pl działalność leczniczą polegającą na udzieleniu świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej oraz działalność związaną z promocją zdrowia oraz edukacją zdrowotną (dalej „Partner”).

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż 20 urządzeń Pregnabit na rzecz Partnera oraz świadczenie przez MCT na zlecenie Partnera na rzecz pacjentek usług Pregnabit polegających m.in. na analizie przesyłanych zapisów KTG przez Ekspertów Medycznych MCT (dalej „Usługi”).

Umowa została zawarta na czas określony, wynoszący 12 miesięcy od momentu wykonania pierwszej Usługi Pregnabit, która ma zostać wykonana nie później niż w terminie 2 miesięcy od zawarcia Umowy. Umowa ma charakter odpłatny. Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności cenę za sprzedaż 20 urządzeń Pregnabit i wynagrodzenie za świadczenie Usług.

Z uwagi na specyfikę prowadzonej przez Emitenta działalności, Zarząd Emitenta uznał zawarcie Umowy za istotne w kontekście wysokości przychodów grupy kapitałowej Emitenta osiągniętych w ostatnich czterech kwartałach. Zawarcie umowy z partnerem prywatnym na rynku polskim zwiększa możliwość promowania oraz wdrożenia produktów Emitenta w szerszym zakresie na rynku krajowym.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zaloguj się