Raport Bieżący nr 6/2017

Zawarcie umowy z Polmed SA na użyczenie urządzeń PREGNABIT oraz świadczenie usług w ramach badań pilotażowych.

Raport Bieżący nr 6/2017
Zarząd NESTMEDIC SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. doszło do zawarcia umowy na użyczenie urządzeń PREGNABIT oraz świadczenie usług w ramach badań pilotażowych pomiędzy Spółką a Polmed SA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim („Polmed”) („Umowa”). Umowa została zawarta na czas określony od 1 sierpnia 2017 r. do 30 września 2017 r. i ma charakter odpłatny – wysokość wynagrodzenia jest zależna od liczby wykonanych badań i będzie płatne po zakończeniu Umowy. Umowa wyznacza jako obszar badań pilotażowych pięć wybranych placówek sieci Polmed w Warszawie. Po zakończeniu świadczenia usług w ramach Umowy, w zależności od pozytywnej oceny współpracy stron w trakcie jej realizacji, strony rozpoczną negocjacje dotyczące ustalenia zasad przyszłej współpracy, której celem będzie wdrożenie systemu PREGNABIT w placówkach Polmed. O dalszych etapach transakcji tj. o zawarciu umowy o współpracę Spółka będzie informowała w kolejnych raportach bieżących. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Zaloguj się