Raport bieżący nr 18/2018

Zgłoszenie żądania zmian w porządku obrad na wniosek akcjonariusza

Raport bieżący nr 18/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje , że w dniu 7 czerwca 2018 r. otrzymał wniosek od akcjonariusza działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, dotyczący zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 17.00. Zgodnie z żądaniem akcjonariusza w porządku obrad wprowadzony został punkt 12 w brzmieniu: „Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej”. Dotychczasowe punkty 12 i 13 zostały kolejno oznaczone jako 13 i 14. Porządek obrad na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 17.00 przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 5. Powzięcie uchwały w prawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok 2017 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
 10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po zmianach zgłoszonych przez akcjonariusza, projekty uchwał po zmianach proponowanych przez akcjonariusza, a także formularz głosowania przez pełnomocnika po zmianach proponowanych przez akcjonariusza. Pełny tekst dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nestmedic.com w zakładce Relacje Inwestorskie. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie
Zaloguj się