Raport bieżący nr 17/2018

Złożenie oświadczenia dotyczącego ograniczenia rozporządzania akcjami Spółki

Raport bieżący nr 17/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że powziął informację o tym, że w dniu 7 czerwca 2018 r. Pan Kamil Cisło posiadający 263.673 akcji Spółki („Akcjonariusz”) złożył oświadczenie w którym zobowiązał się, przez okres 12 miesięcy tj. do dnia 7 czerwca 2019 roku, nie dokonać zbycia posiadanych akcji Spółki. Zobowiązanie to nie będzie obowiązywać w sytuacji: (i) złożenia oferty nabycia akcji skierowanej do wszystkich akcjonariuszy Spółki oraz (ii) gdy Rada Nadzorcza Spółki wyrazi zgodę na przeprowadzenie transakcji w przypadku zgłoszenia znacznego popytu blokowego. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Zaloguj się