Raport Bieżący nr 23/2019

Złożenie oświadczenia w zakresie ograniczenia rozporządzania akcjami Emitenta

Raport Bieżący nr 23/2019

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 11 października 2019 roku, akcjonariusz Patrycja Wizińska-Socha, pełniąca funkcję Prezesa Zarządu Emitenta (“Akcjonariusz”), złożyła oświadczenie dotyczące zobowiązania do niezbywania lub nieobciążania akcji Emitenta (“Oświadczenie”). Złożenie Oświadczenia przez Akcjonariusza jest związane z realizacją zawartej w dniu 10 lipca 2019 r. umowy współpracy z inwestorem Deutsche Balaton Aktiengesellschaft (“Inwestor”), o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 13/2019 (Zawarcie umowy w wyniku zakończenia negocjacji z Deutsche Balaton Aktiengesellschaft), opublikowanym w dniu 10 lipca 2019 r.

Na mocy złożonego Oświadczenia Akcjonariusz zobowiązał się, w stosunku do 1.359.550 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji Emitenta (“Akcje”), z czego:

  1. na dzień złożenia Oświadczenia Akcjonariusz jest w posiadaniu 924.550 akcji Emitenta,
  2. pozostała część akcji, tj. 435.000 akcji są to akcje, które zostaną zwrócone Akcjonariuszowi w wyniku zwrotu dwóch pożyczek akcji, o dokonaniu których Akcjonariusz zawiadomił Spółkę (w konsekwencji czego Emitent opublikował raporty bieżące ESPI nr 27/2018 i 38/2018),

iż bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Inwestora nie będzie oferować, nie przeniesie własności, nie ustanowi jakiegokolwiek obciążenia, nie udzieli opcji, nie zobowiąże się do zbycia lub obciążenia ani też w inny sposób nie rozporządzi, bezpośrednio lub pośrednio Akcjami, oraz nie zawrze żadnej umowy ani nie dokona żadnej transakcji, która będzie lub mogłaby stanowić podstawę przeniesienia własności lub innego rozporządzenia, bezpośrednio lub pośrednio, jakimikolwiek prawami wynikającymi z Akcji, bądź której ekonomiczny skutek byłby równoważny z rozporządzeniem prawami wynikającymi z własności Akcji. Powyższe zobowiązanie Akcjonariusza objęte Oświadczeniem obowiązuje do dnia 10 lipca 2022 r.

W zakresie pozostałych posiadanych Akcji Emitenta w liczbie 65.000, które mogą być przedmiotem zbycia bez zgody Inwestora Akcjonariusz zobowiązał się, iż dokona zbycia nie więcej niż 65.000 posiadanych Akcji pod warunkiem, iż cena sprzedaży jednej Akcji będzie nie niższa niż 3 zł (słownie: trzy złote).

W przypadku dokonania rozporządzania Akcjami niezgodnie z Oświadczeniem, tj. bez uzyskania pisemnej zgody Inwestora, Akcjonariusz zobowiązał się do zapłaty na rzecz Emitenta kary gwarancyjnej w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek nieuprawnionego rozporządzenia Akcjami.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zaloguj się