Raport Bieżący nr 04/2020

Zmiana stanu posiadania

Raport Bieżący nr 04/2020

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 14 lutego 2020 roku Emitent powziął informację od Pani Patrycji Wizińskiej-Socha („Akcjonariusz”), która na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie”), zawiadomiła o otrzymaniu zwrotu pożyczki 291.000 (dwustu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy) należących do Akcjonariusza akcji Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („dalej: „Emitent”), znajdujących się w alternatywnym systemie obrotu New Connect, na podstawie częściowego wykonania umowy pożyczki akcji z dnia 29 sierpnia 2018 roku (dalej: „Pożyczka nr 1”), a następnie w dniu 19 grudnia 2019 r. otrzymaniu zwrotu pożyczki 143.000 (stu czterdziestu trzech tysięcy) należących do Akcjonariusza akcji Emitenta, znajdujących się w alternatywnym systemie obrotu New Connect, na podstawie wykonania umowy pożyczki akcji z dnia 6 grudnia 2018 r. (dalej: „Pożyczka nr 2”), przez co doszło do zwiększenia udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Transakcje zostały zawarte poza systemem obrotu.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Akcjonariusz poinformował, że w dniu 18 grudnia 2018 r. otrzymał częściowy zwrot Pożyczki nr 1, a następnie w dniu 19 grudnia 2018 r. Akcjonariusz otrzymał zwrot Pożyczki nr 2.

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Akcjonariusz poinformował, że przed otrzymaniem częściowego zwrotu Pożyczki nr 1 i całościowego zwrotu Pożyczki nr 2 Akcjonariusz posiadał 924.550 akcji Emitenta reprezentujących 13,54 proc. kapitału zakładowego Emitenta uprawniających do 924.550 głosów stanowiących 13,54 proc głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Akcjonariusz poinformował, że po otrzymaniu częściowego zwrotu Pożyczki nr 1 i całościowego zwrotu Pożyczki nr 2, Akcjonariusz posiada 1.358.550 akcji Emitenta reprezentujących 19,89 proc. kapitału zakładowego Emitenta uprawniających do 1.358.550 głosów stanowiących 19,89 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki:
Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki.

5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c:
Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie.

6) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Akcjonariusz poinformował, iż Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

7) Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Akcjonariusz poinformował, że nie ma takich głosów.

8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Akcjonariusz poinformował, że łączna suma liczby głosów w Spółce oraz łączny procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o ofercie, wynoszą odpowiednio 1.358.550 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta stanowiących 19,89 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Gnich – Prezes Zarządu
Patrycja Wizińska-Socha – Członek Zarządu

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Zaloguj się