Raport Bieżący 21/2021

Zmiana stanu posiadania

Raport Bieżący 21/2021

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 15 czerwca 2021 roku zawiadomienia sporządzonego w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm.) od akcjonariusza Spółki Pana Krzysztofa Dynowskiego (dalej: „Zawiadamiający”, „Akcjonariusz”) o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiający poinformował, że zmiana jego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiła na skutek dokonania w dniu 31 marca 2021 r. wpisu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanego w wyniku emisji akcji serii J.

W związku z opisanym powyżej wydarzeniem, w przedłożonym oświadczeniu Akcjonariusz poinformował w szczególności, że przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego posiadał 225.500 akcji Spółki stanowiących 3,08% kapitału zakładowego i uprawniających do 225.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 3,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariusz posiada 2.450.000 akcji Spółki stanowiących 24,58% kapitału zakładowego i uprawniających do 2.450.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 24,58% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełna treść otrzymanego zawiadomieni a umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.

 

Zawiadomienie_Dr.Dynowski_202106151983641791

Zaloguj się