Raport Bieżący nr 28/2021

Zmiana stanu posiadania

Raport Bieżący nr 28/2021

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”, “Spółka”_ informuje o otrzymaniu zawiadomienia od Leonarto Funds SCSp _”Akcjonariusz”_ sporządzonego w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. z 2019 r. poz. 623_.

Akcjonariusz poinformował, że w wyniku rejestracji w dniu 31 marca 2021 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J doszło do zmiany udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz poinformował, że przed dokonaniem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa wyżej, Akcjonariusz posiadał 806 293 akcji Spółki reprezentujących 11 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 806 293 głosów, stanowiących 11 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.

Akcjonariusz poinformował, że po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego o którym mowa wyżej, Akcjonariusz posiada 806 293 akcji Spółki reprezentujących 8,08 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 806 293 głosów, stanowiących 8,08 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.

Pełna treść otrzymanego zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.

Leonarto_SCSp_zawiadomienie_69_ustawa__o_ofercie_pazdziernika_2021_signed

Zaloguj się